ŠKOLNÍ PROGRAM

VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY

V dnešním uspěchaném světě se naše společnost orientuje na vytváření hmotných statků a v žebříčku hodnot zapomíná na základní atributy lidství, jako je úcta, slušnost, bětavost, smysl pro zodpovědnost, vytrácí se láska, cit a porozumění. 

A v této společnosti vyrůstají naše děti = naše budoucnost. 

Proto se celý kolektiv mateřské školy řídí snahou vytvářet příjemné klima, v němž se dítě cítí dobře, má pocit důvěry, jistoty, lásky a bezpečí. Jen tak se dítě může vyvíjet v osobnost čestnou, s dobrým vztahem k ostatním dětem i dospělým s patřičnou dávkou empatie. Snažíme se o to, aby každý den, prožitý v mateřské škole, byl pro dítě zdrojem radosti, příjemné zkušenosti a zdravým základem pro budoucí život.

 

DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ ZÁMĚR

 

Závazným dokumentem pro mateřskou školu je Školní vzdělávací program 

TY + JÁ = MY SPOLEČNĚ

 

 

  • • Jsme škola rodinná : snížené počty dětí ve třídě umožňují vytvářet rodinnou atmosféru a budovat pocit vzájemné důvěry a respektu. Děti jsou vedeny k pocitu sounáležitosti, podílejí se svým úsilím na vytváření prostředí. Atmosféra školy je určující pro naplňování kompetencí komunikativních a sociálních.

  • • Jsme škola respektu a tolerance : nejde pouze o vědomosti, ale i o postoje, názory a hodnotovou toleranci. Chceme dojít ke vztahům partnerským, stavěným na základě tolerance, ohleduplnosti, ochotou pomoci druhému a povzbudit ho, schopnosti spolupracovat a zvládat konfliktní situace.

  • • Jsme škola pro skutečný život : chceme děti připravit nejen pro vstup do základní školy, ale i do reálného života, aby vědomosti nebyly pouze vědomostmi, ale byly aplikovány ve skutečném životě.

  • • Jsme škola blízká přírodě : chceme dětem přiblížit skutečnou přírodu a její zákonitosti, vliv člověka na přírodu, podporovat pozitivní vztah ke všemu živému kolem nás, zajistit kromě teoretických poznatků také prožitkové situace při přímém kontaktu se zvířaty, chovanými v mateřské škole.