vítejte v naší mateřské škole. Určitě máte zájem vědět, v jakém prostředí tráví Vaše dítě významnou část dne. Proto Vám na těchto stránkách přinášíme pár informací pro lepší orientaci v naší mateřské škole.

 

 

                                Budova

 

Naše třípodlažní budova je staršího data, zkolaudována byla posledního května roku 1963. Kapacita je v současné době stanovena na 96 dětí, tedy v každé třídě lze umístit 24 dětí.

 

 

                                   Třídy                

 

 

V přízemí najdete 3 šatny, kde se Vaše děti převlékají a přezouvají ( kromě 1. třídy Sluníček, která má šatnu vedle své třídy na poschodí ), pak se zde nachází ředitelna, do níž chodíte platit stravné a školné a občas pro informace a na konci chodby se vchází do kuchyně školy, v níž připravují stravu 2 pracovnice – hlavní kuchařka Marcela Broskevičová a kuchařka Alena Jurčková. Za prostorem kuchyně se nachází sklady potravin, spisovna, zázemí kuchařek a kancelář paní účetní Marie Paterové.

V 1. poschodí se jsou 2 třídy – 3. třída Rybičky, v níž s dětmi pracuje p. uč. Lenka Podlesná a 2. třída Žabičky s paní učitelkou Alenou Bittnerovou a Jarmilou Dujkovou, která je zároveň pověřená zástupem po dobu nepřítomnosti ředitelky školy Ingrid Kysucké. Ve třídě Žabiček jsou děti středního předškolního věku, třída Rybiček patří dětem nejstaršího předškolního věku. O čistotu se zde stará p. školnice Karla Dziwiszová.

O poschodí výše jsou rovněž 2 třídy – 1. třída Sluníčka, s těmito dětmi nejmladšího předškolního věku pracuje p. učitelka Pavla Chowaniecová a  p. učitelka Dagmar Šrámková a 4. třída Motýlci. Jsou to děti středního a nejstaršího předškolního věku, s nimiž pracují p. řed. Ingrid Kysucká a p. uč. Jeanette Schwarzová. O čistotu zde pečuje uklízečka p. Anna Lachová.

 

 

 

                                    Zvyky   

 

 

V naší školce jsou děti zvyklé oslovovat personál jménem, např. paní učitelka Jaruška, teta Kája nebo teta Alenka, když se uvidí, pěkně se pozdraví a usmějí se na sebe, stejně, jako se vítají s kamarády.

Uvědomujeme si, že předškolní věk je obdobím, kdy se děti učí žít a spolupracovat s vrstevníky, proto máme vztahy ve skupině nastaveny ne výkonově ( abychom nevychovávali budoucí individualisty a sobce ), ale zaměřujeme se na prosociální vztahy a respektování druhých, podporujeme emoční inteligenci a sociální vnímavost. Snahou všech našich zaměstnanců je dělat vše tak, aby to bylo prospěšné pro děti, vytvářet klima, které je pro ně bezpečné a příznivé. Každé oddělení má vytvořené své třídní rituály, kterými vítají nový den a kamarády ( např. komunitní kruh, kdy si posílají pohlazení pro hezký den…).

 

 

                                      Provoz

 

Provoz naší školy začíná šestou hodinou ranní, kdy se děti scházejí ve třídě Žabiček, kde si je postupně přebírají paní učitelky, přicházející na svou směnu dle pracovní doby. Děti se přijímají do 8.00 hod., případně dle domluvy později.

Školka se zavírá v 16.00 hodin.

 

 

 

                                         Činnosti

 

Denní řád se řídí činnostmi, které mají jednotlivé třídy připraveny podle svých Třídních vzdělávacích programů. Tyto programy si tvoří jednotlivé paní učitelky samostatně, u dětí jsou rozvíjeny schopnosti a dovednosti, motivace je volena dle daného týdenního tématu. Součástí je komunitní kruh, v němž probíhají rozhovory, rytmická cvičení, zpívání, kontaktní hry apod. V dopoledních činnostech je zahrnuto cvičení – pohybové hry, zdravotní cvičení, cvičení s použitím náčiní, overbaly a 1x týdně velké cvičení za použití nářadí, např. překážková dráha. Mezi 8.30 a 9.00 hod. probíhá průběžná svačinka, kdy si děti po hygienické očistě chystají jídlo v samoobslužném režimu – připraví si samostatně prostírání, z pojízdného stolečku si odnesou pití a na talířku chléb. Zeleninovou oblohu si nakládají děti podle svého uvážení (některé děti si dají více rajských jablíček, některé zase papriky či jiné zeleniny). Větší děti si přídavky mažou na chléb samostatně. Po ukončení svačinky si děti samostatně odnesou použité nádobí na vozík a utřou si své prostírání, které odloží na své místo. Poté se dětem paní učitelky věnují ve skupinkách i individuálně, jsou zařazovány tvořivé a kooperativní činnosti až do 9.45 hod., kdy mají děti přísun ovoce a pak vyráží do přírody, pokud dovolí povětrnostní podmínky. Většinu času tráví děti na školní zahradě, pokud je mokro, vyráží na procházky do okolí.

Čas mezi 11.45 a 12.15 hod. je věnován obědu. Po obědě je čas na odpolední odpočinek, děti se převléknou, lehnou si na své lehátko a poslechnou si pohádku nebo relaxační hudbu. Děti, které usnou, necháme spát, u ostatních aplikujeme postupné vstávání. Děti, které už neodpočívají, jsou vedené k respektování dětí spících a volíme klidnější činnosti, vesměs tvořivé a výtvarné. Mezi 14. a 14.30 hod. probíhá odpolední svačinka. Do doby, než si děti vyzvednete, je čas na spontánní činnosti, dokončují se nedodělané činnosti z dopoledne, s dětmi se pracuje individuálně.

Uvedené časy jsou orientační, liší se na jednotlivých třídách, přizpůsobují se aktuálnímu programu mateřské školy. Je to z důvodu různých aktivit – divadla, kroužky, plavání atd.

 

                                Stravování

Školní stravování odpovídá zásadám správné výživy. Je zařazen vitaminový program s dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny. Celodenně je zajištěn pitný režim – ovocné, bylinné čaje, vitaminové nápoje a minerální vody. Měsíčně je vyhodnocován spotřební koš, který ukáže, zda mají děti stravu vyváženou. Jídelníček i se spotřebním košem je umístěn na nástěnce vlevo od vstupu. Při příchodu do třídy mají děti možnost se občerstvit ovocem, obilnými kuličkami, popcornem, piškoty apod., neboť ne všechny děti, které přijdou brzy ráno, stihnou doma posnídat

 

                                    Školné

 

Pro školní rok 2012/2013 je školné stanoveno na 400,-Kč. Částka se vypočítává z neinvestičních nákladů z minulého kalendářního roku ( 2011 ). Nesmí přesáhnout 50% těchto nákladů na dítě.

 

Platby za školné a stravné se vybírají v ředitelně školy dle vývěsky na určený měsíc. Například v měsíci září zaplatíte za celý měsíc a strava za dny, kdy dítě nebylo přítomno v MŠ se odpočítá v příštím měsíci.

 

 

Školní vzdělávací program

JÁ + TY = MY SPOLEČNĚ

 

 

Vize MŠ

 

V dnešním uspěchaném světě se naše společnost orientuje na vytváření hmotných statků a v žebříčku hodnot zapomíná na základní atributy lidství, jako je úcta, slušnost, obětavost, smysl pro zodpovědnost, vytrácí se láska, cit a porozumění. A v této společnosti vyrůstají naše děti = naše budoucnost. Proto se celý kolektiv mateřské školy řídí snahou vytvářet příjemné klima, v němž se dítě cítí dobře, má pocit důvěry, jistoty, lásky a bezpečí. Jen tak se dítě může vyvíjet v osobnost čestnou, s dobrým vztahem k ostatním dětem i dospělým s patřičnou dávkou empatie. Snažíme se o to, aby každý den, prožitý v mateřské škole, byl pro dítě zdrojem radosti, příjemné zkušenosti a zdravým základem pro budoucí život.

 

                               Koncepce školy

 

·       Jsme škola rodinná - snížené počty dětí ve třídě umožňují vytvářet rodinnou atmosféru a budovat pocit vzájemné důvěry a respektu. Děti jsou vedeny k pocitu sounáležitosti, podílejí se svým úsilím na vytváření prostředí. Atmosféra školy je určující pro naplňování kompetencí komunikativních a sociálních.

·       Jsme škola respektu a tolerance – nejde pouze o vědomosti, ale i o postoje, názory a hodnotovou toleranci. Chceme dojít ke vztahům partnerským, stavěným na základě tolerance, ohleduplnosti, ochotou pomoci druhému a povzbudit ho, schopnosti spolupracovat a zvládat konfliktní situace.

·       Jsme škola pro skutečný život – chceme děti připravit nejen pro vstup do základní školy, ale i do reálného života, aby vědomosti nebyly pouze vědomostmi, ale byly aplikovány ve skutečném životě.

·       Jsme škola blízká přírodě – chceme dětem přiblížit skutečnou přírodu a její zákonitosti, vliv člověka na přírodu, podporovat pozitivní vztah ke všemu živému kolem nás, zajistit kromě teoretických poznatků také prožitkové situace při přímém kontaktu se zvířaty, chovanými v mateřské škole.

 

Školní vzdělávací program v plném znění je vyvěšen v hlavní chodbě školy společně s ostatními dokumenty a je vám kdykoli k dispozici k nahlédnutí.

 

                  Doplňkový program

 

·       Bruslení

·       Plavání

·       Solná jeskyně

·       Škola v přírodě

·       Sběr plastových víček

·       Sběr žaludů a kaštanů pro zvěř na zimu

·       Kroužky dle nabídky

 

                                          Spolupráce s rodinou

 

·       Tvořivé dílny

·       Besídky

·       Karneval

·       Námětové týdny

·       Den dětí

·       Rozlučková s předškoláky

 

                          Spolupráce se ZŠ 1.máje

 

 

·       Společný sběr kaštanů a žaludů

·       Návštěvy předškoláků v 1.třídě

·       Návštěva ZŠ v MŠ

·       Společný vánoční koncert

·       Dopravní dopoledne na hřišti

·       Rozlučková s předškoláky

 

 

Rádi Vám zodpovíme jakékoli dotazy, týkající se provozu mateřské školy a vzdělávání dětí. Děkujeme za vyplnění anonymních dotazníků, Vaše názory a připomínky slouží jako cenný zdroj informací pro naše další plánování.

 

Těšíme se na Vaše děti a věříme ve vzájemnou důvěru a spolupráci

 

Ingrid Kysucká, ředitelka MŠ

a kolektiv mateřské školy

 

Mateřská škola Havířov – Město, Puškinova 7a/908

 

IČO : 61 98 87 07

Tel. : 596 411 045

          602 870 225

e-mail : mspuskina.havirov@seznam.cz

www: https://ms-puskinova.webnode.cz