ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Mateřská škola Havířov – Město, Puškinova 7a/908

 

 

Vydal :

 

Ředitelka mateřské školy Ingrid Kysucká

 

 

 

 

 

Účinnost :

 

Pro školní rok 2012/2013

 

 

 

 

 

Závaznost :

 

Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance a

zákonné zástupce dětí

 

 

 

 

 

Informace podána:

 

Zákonným zástupcům dětí na společné

schůzce + nástěnka

 

 

 

                                     Zaměstnanci seznámeni dne: 31.8.2012

 

 

 

                                                                                      V Havířově, srpen 2012

 

                                                                            Ingrid Kysucká, ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

O b s a h                                                                                        

I.          PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

1.       Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

2.       Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole

3.       Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

4.       Povinnosti zákonných zástupců

 

II.            UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

 

5.       Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

6.       Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro

        jejich předání po ukončení vzdělávání

7.       Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání 

        a  dosažených výsledcích.

8.       Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

9.       Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu   

       informování o jeho zdravotním stavu

10.    Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

11.    Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské 

       školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

III.       UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOL

 

12.    Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

13.    Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce dítěte

14.    Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

15.    Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

IV.        PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY                                                                                                      

 

16.    Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

17.    Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

V.          ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ                                                         

 

 

18.    Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

19.    Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávaní

20.    Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování

VI.              PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ                                                   

 

 

21.    Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

22.    Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi

23.    Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

VII.      ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY                                                                                                                       

 

24.    Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

25.    Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

VIII.           ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ             

                                                                                                    

 

26.    Účinnost a platnost školního řádu

27.    Změny a dodatky školního řádu

28.    Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců s školním řádem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingrid Němcová, ředitelka mateřské školy na ul. Puškinova 7a/908, Havířov – Město, v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v této mateřské škole :

 

Čl. I

PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

1.      Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1.1    Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

-          podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

-          podílí se na jeho všestranném harmonickém rozvoji

-          podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,

-          podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

-          vytváří základní předpoklady pro další vzdělávání

-          napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

-          vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

1.2    Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

1.3    Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská   škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhl.č.43/2006) o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“).

 

2.         Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2.1    Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

a)      na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b)      na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c)      na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2.2    Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

 

2.3    Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu.

 

Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

 

 

3.1    Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

a)      na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,

b)      vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí  vzdělávání dětí,

c)       na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

3.2    Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

Povinnosti zákonných zástupců

 

4.1    Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

4.2    Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené

a)      na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

b)      informovat  mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

c)      dokládat (oznamovat) důvody nepřítomnosti dítěte,

d)     oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky

4.3    Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

4.4    Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

 

 

 

Čl. II

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

 

5.1    Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

 

5.2    Dohodu o délce pobytu dítěte v mateřské škole lze pro jednotlivé ročníky docházky do mateřské školy upravovat.

5.3    Pokud zákonní zástupci budou požadovat změny těchto sjednaných podmínek, je nutno tyto změny  opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

 

Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

 

6.1    Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě a to : od 6. hodiny ranní ve 2.třídě – Žabičky, učitelky si děti  přebírají při nástupu na svou směnu, ( v případě nemocnosti pedagogického pracovníka dle pokynů umístěných na informační tabuli ve vestibulu.). Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte, neboť nezajišťuje pedagogický dozor v šatnách tříd, kde ještě neprobíhá výchovně vzdělávací činnost.

 

6.2    Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází (do 15.30 hod. -později ve 4. třídě, popř. dle informační tabule ve vestibulu),  případně na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

6.3    V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

 

6.4    Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Pokud tato skutečnost není uvedena v Evidenčním listu dítěte, je nutné vystavení písemného pověření podepsaného zákonným zástupcem dítěte pro předání dítěte jiné osobě – toto potvrzení předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

 

 

 

 

Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

 

7.1    Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v ředitelně školy a v každé třídě. Jeden výtisk je k dispozici na nástěnce ve vestibulu školy.

7.2    V každé třídě jsou instalovány informační tabule pro rodiče o aktuálně probíhajícím výchovně-vzdělávacím programu.

 

7.3    Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

7.4    Ředitelka mateřské školy na začátku školního roku svolává schůzku se zákonnými zástupci dětí, na které podává informace o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních  důvodů.

 

7.5    Zákonní zástupci dětí mají možnost účastnit se konzultací o záležitostech dítěte či školy po vzájemné dohodě termínu.

 

7.6    Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází,  individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte, popř. řešeny pedagogicko-psychologické aspekty výchovy dítěte v rodině i v mateřské škole.

 

7.7    Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

 

8.1    Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím těchto forem sdělení:  pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, písemným upozorněním umístěným na nástěnce ve vestibulu nebo šatně třídy, na www. stránkách školy. Děti jsou rovněž vedeny k vyřizování vzkazů.

 

8.2    V případě, že součástí akcí uvedených v bodě 8.1 bude i finanční příspěvek, budou o této skutečnosti zákonní zástupci dítěte informováni. Účastí dítěte na akci se zavazují, že finanční náklady na akci zaplatí buď v předstihu – pokud je částka pevně stanovena, nebo později – po vyčíslení nákladů na jedno dítě.

 

8.3    Zákonní zástupci dětí docházejících do mateřské školy souhlasí s  formou, jakou škola zajišťuje platby za akce, vyžadující finanční krytí.

 

Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

 

9.1    Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost i dobu nepřítomnosti dítěte

učitelce osobně, popř. telefonicky nebo e-mailem.

 

9.2    V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení  této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy. V oprávněných případech může mateřská škola vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte  potvrzením od ošetřujícího lékaře. 

 

9.3    Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte  pedagogického  pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti  při vzdělávání.

 

9.4    Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně  mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítě, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

 

 

10.  Stanovení  podmínek  pro úhradu úplat v mateřské škole

 

10.1Úhrada úplaty za vzdělávání

 

a)      úplata za následující měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,

b)      ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,

c)      zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu hotovostně v kanceláři mateřské školy ve dni, který je určen jako den výběru platby za stravné a školné,

d)     problematika úplaty za předškolní vzdělávání je řešena ve Směrnici a je k

k dispozici vždy od 1. června pro následující školní rok na informační nástěnce.

 

 

10.2Úhrada úplaty za školní stravování 

 

a)      zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu  v hotovosti v kanceláři mateřské školyve shodném termínu, jako úplata za vzdělávání

b)      finanční částky jsou uvedené na nástěnce ve vestibulu a rozdělené dle způsobu docházky dětí

 

 

11.  Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

a)      dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,

b)      řídí se Školním řádem mateřské školy,

c)      dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti  a vzájemné ohleduplnosti.

 

 

 

 

 

Čl. III

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE    

            V  MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1 až 9.3 tohoto Školního řádu.

     

Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany     

 

zákonných zástupců. V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole. 

 

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování. V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1 a 10.2 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

 

 

 

 

 

 

Čl. IV

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

 

16.1Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou  pobytu pro děti od 6:00 do 16:00 hodin.

 

16.2V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 16. 1 tohoto Školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí  v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod.. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

16.3Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 4 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků – třída heterogenní

 

16.4Mateřská škola má 4 třídy.

 

16.5Každá třída zpracovává svůj třídní výchovně vzdělávací plán v souladu se ŠVP. Zájmové aktivity jsou podrobně rozpracovány v ŠVP.

 

              

16.6  Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

 

17.  Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

              17.1

                   dopoledne 

                   volná hra, didakticky cílené činnosti  individuální, skupinové, tělovýchovné

                   aktivity

                    8,15 – 9,45 hod.

                   činnosti dle TVP dle daných témat, komunitní kruh, cvičení, zpívání, kontaktní

                   hry

                   8.30 – 9.00 hod.

                   průběžná svačinka a během této doby  se paní učitelky věnují dětem ve skupinách,

                   individuálně, jsou zařazovány tvořivé a kooperativní činnosti až do 9.45 hod.

                  

                   10 – 11.45 hod.

               děti pobývají venku na školní zahradě nebo na cílených vycházkách

               11.45 – 12.15

                čas oběda, stomatologický program ( nejmenší děti od 2. pololetí )

                hygiena

                12,30 – 14,00 hod.

                rozdělení dětí do skupin (spící, nespící, zájm.kroužek), přechod do třídy dle

                rozdělení,  odpočinek, relaxační chvilka, zájmové aktivity, hra

                14.00 – 14.30 hod.

                postupná svačinka, zájmové činnosti dětí, individuální

                činnosti, hry, odchod dětí s celodenní docházkou                                             

                Režim dne je variabilní, je možno upravovat ho podle okamžitých potřeb dětí či          učitelky.

                

                 

17.2 Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního výchovně vzdělávacího programu, třídního výchovně vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

 

 

Čl. IV

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 

 

18.  Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

 

18.1Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje vlastní školní jídelna. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

18.2Školní jídelna připravuje jídla, které jsou donášena do jednotlivých tříd mateřské školy, v kterých  probíhá vlastní stravování dětí.

 

18.3Školní jídelna připravuje dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole  konzumují v rámci „pitného režimu“.

 

       Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz bod 5.1) než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.  

 

18.4Pokud dítě pobývá v mateřské škole v době podávání hlavního jídla, dopolední nebo odpolední svačinky, je povinno jídlo odebrat, pokud dítě nemá zvláštní zdravotní program z důvodu nemoci

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

 

19.1V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

6:00  -   9:15        pitný režim,čerstvé ovoce a zelenina, podávání dopolední

                            přesnídávky - samoobslužný režim            

11:45 – 12:15      oběd

14:00 – 14:30      podávání odpolední svačiny

 

19.2V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje-bylinné, ovocné,klasické, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány  podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastníhopocitu žízně.

 

 

 

 

Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

 

 

20.1Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti podle bodu 9.1 a 9.2 tohoto Školního řádu zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí kuchařce.

 

 

20.2V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce i vedoucí školní jídelny. Oznámení  této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu,  e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy nebo prostřednictvím pedagogického pracovníka.

 

 

20.3Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá a dítě se do 8.00 hodin nedostaví do mateřské školy, je mu strava automaticky odhlášena. Pokud dítě v průběhu dne onemocní a zákonný zástupce si je vyzvedne z MŠ, má možnost si oběd do 11.40 hod. vyzvednout ve školní kuchyni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. V

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ            

 

21.  Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

21.1Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.

 

21.2K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.

 

21.3Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole    ( školnice ).

 

21.4Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

21.5Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho závažném infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte na požádání písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.   

 

22.  Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.

 

22.1Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

22.2Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled nad bezpečností dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

a)      přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

·       děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech

·       skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci

·       skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky

·       vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny

·       při přecházení vozovky používá  pedagogický doprovod zastavovací terč

·       za snížené viditelnosti používá 1. a poslední dítě ve skupině reflexní pásky nebo vesty

 

b)      pobyt dětí v přírodě

·       využívají  se pouze známá bezpečná místa

·       pedagogičtí pracovníci sledují a případně odstraňují všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)

·         při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

c)      sportovní činnosti a pohybové aktivity

·       před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají ve venkovních prostorách areálu mateřské školy,  kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

·         pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

d)     pracovní a výtvarné činnosti

·         při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti činnosti s těmito nástroji výhradně za dozoru pedagogického pracovníka

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 

23.1Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou

                  jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

23.2V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Jednotlivé třídy mají určena pravidla.

 

23.3Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

 

 

 

Čl. VII

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

 

23.4   Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

23.5Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

23.6Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole při přivádění dítěte -   převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a při převzetí dítěte a převlečení do šatů, ve kterých z mateřské školy odchází. Také po dobu  jednání s pedagogickými zaměstnanci školy -  vzdělávání a výchova dítěte, popřípadě po dobu jednání s ředitelkou školy – stravování dítěte. Rodiče mohou pobývat s dítětem v prostorách mateřské školy v době, kdy jsou zainteresováni na společně vykonávané činnosti související s realizací TVP nebo po dohodě s učitelkou kdykoli v průběhu dne.

 

23.7Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy nebo ředitelce mateřské školy.

 

 

 

 

 

 

 

Čl. VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Účinnost a platnost školního řádu

 

 

Tento školní řád nabývá platnosti a účinnosti 1. září 2012

 

Změny a dodatky školního řádu

 

 

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

 

Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 

 

26.1Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

 

26.2Nově přijímané zaměstnance seznámí se  Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

 

26.3O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí na třídních schůzkách – vždy daného školního roku.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno: srpen 2012